VERHUURVOORWAARDENArtikel 1:

Aan personen jonger dan 16 jaar die niet vergezeld zijn door een ouder, voogd of volwassen begeleider mag geen fiets verhuurd worden.

 

Artikel 2:

De huurder vergewist zich vooraf (bij afhaling) van de goede staat van de verhuurde fiets die wettelijk in orde is. Eventuele opmerkingen worden genoteerd op het verhuurcontract.

 

Artikel 3:

Bij het uitlenen of afhalen van de fietsen en toebehoren wordt een huurovereenkomst in 2 exemplaren ingevuld en een waarborg gegeven zoals beschreven in het contract. De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed op het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen. Bij het inleveren van de fiets(en) wordt de waarborg terugbetaald na een technische controle en voor zover geen schade wordt vastgesteld. Bij beschadigingen of defecten die niet te wijten zijn aan normale slijtage wordt de waarborg voor het bedrag van de schade ingehouden volgens de normaal geldende tarieven (afhankelijk van het type fiets).

Indien het bedrag van de schade groter is dan de waarborgsom, dient de huurder dit bijkomende bedrag onmiddellijk te vereffenen. Dit wordt genoteerd op het verhuurcontract. De huurder is gehouden elk schadegeval of ongeval onmiddellijk te melden aan het verhuurcentrum, dit ten laatste bij inlevering van de fiets(en).

 

Artikel 4:

De huur dient vooraf betaald te worden en dient als verworven beschouwd.

 

Artikel 5:

De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, zowel bij ongeval, beschadiging, overtredingen als diefstal.

Bij schade aan de gehuurde fiets of toebehoren dient de huurder bij inlevering de uit te voeren herstelling te betalen aan de verhuurder.

Prijzen zijn afhankelijk van de schade: onderdelen worden gerekend aan winkelprijzen - 15% + uurloon werkuren aan 40 euro per uur (inclusief BTW).

Bij lakschade wordt 10% van de winkelwaarde van de fiets in rekening gebracht (als waardevermindering bij verkoop achteraf).

Deze regeling geldt niet als de (lak)schade zich op verschillende plaatsen bevindt. In dat geval zal een bestek worden opgemaakt om de schadesom te bepalen.

Bij diefstal of verlies van de gehuurde fiets of toebehoren dient de huurder onmiddellijk het verloren goed te betalen aan de verhuurder.

Het aangerekende bedrag is hetzelfde als de cataloguswaarde van het lopende jaar.

Tas : 40 euro

Slot : 35 euro

Reparatieset: 25 euro

 

Artikel 6:

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en eventuele schade evenmin als deze veroorzaakt worden door de staat van de fiets.

 

Artikel 7:

Het is niet toegestaan het strand, noch de zee te betreden met de fiets. Indien blijkt dat dit wel wordt gedaan, zal de waarborg ingehouden worden. Indien meerdere defecten hierdoor zijn ontstaan, zal de cataloguswaarde in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8:

Bij inlevering van de fiets(en) dient de huurder de huurovereenkomst voor te leggen. Indien de fietsen niet tijdig ingeleverd worden, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling per fiets een identiek aanvullend huurgeld verschuldigd per dag tot de datum dat de fiets wordt ingeleverd. Een begonnen dag wordt in rekening gebracht als een volledige dag.

 

Artikel 9:

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen. Bij ontbreken van tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten van 10% evenals een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 75 euro) verschuldigd.

 

Artikel 10:

Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich automatisch akkoord met de huurvoorwaarden.

 

ANNULATIEVOORWAARDEN

Bij annulatie < 15 dagen vooraf : 50% van het huurbedrag

Bij annulatie < 5 dagen vooraf : 100% van het huurbedrag